KOORDINATSYSTEM
Inledning 1
Koordinatsystemet består av två linjer:
* en vågräts om kallas x-axel och 
* en lodrät som kallas y-axel
* Punkten där axlarna skär varandra kallas origo.
De båda  koordinataxlarna, x-axel och y-axel, delar in planet i fyra delar.
Dessa delar kallas kvadranter och numreras på det sätt som bilden visar.
Ett koordinatsystem använder man när man vill ange en punkts läge.
 
Descartes var den förste som förenade algebra och geometri genom att införa det rätvinkliga koordinatssystemet.
Vill du veta mer? Sök på internet: René Descartes (1596-1650)
I vilken kvadrant ligger var och en av dessa punkter?
A: B: C: D:
3:e 2:a 4:e 3:e
E: F: G: H:
1:a 2:a 1:a 3:e
I: J: K: L:
2:a 4:e 1:a 4:e